ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ನೂರ್ ಜ್ಹಹರಾ ಖಾನಂ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಹೈದ್ರಬಾದ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_rch[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08532-228448
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08532-227142