ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2024

  1. ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2024 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  2. ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2024 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ