ಮುಚ್ಚಿ

ಶ‍್ರೀ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು-584101

ಇಮೇಲ್ : dcrevrcr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08532-229011
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08532-229012