ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ದುರಗೇಶ್.ಕೆ.ಆರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಇಮೇಲ್ : dcrevrcr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08532-226384
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08532-229012