ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ದುರಗೇಶ್, ಕ.ಆ.ಸೇ (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಇಮೇಲ್ : dcrevrcr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08532-226384
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08532-229012