ಮುಚ್ಚಿ

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಭೇಟಿ: https://ejanma.karnataka.gov.in/

ರಾಯಚೂರು

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಡಕಾಚೇರಿ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಸ್ಥಳ : ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಡಕಾಚೇರಿ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. | ನಗರ : ರಾಯಚೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584101