ಮುಚ್ಚಿ

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು)

ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ರಾಯಚೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584101