ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭೇಟಿ: https://www.espandana.karnataka.gov.in/

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ರಾಯಚೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584101