ಮುಚ್ಚಿ

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್

ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ : https://parivahan.gov.in

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ,
ರಾಯಚೂರು.

ದೂರವಾಣಿ : 08532-223094

ಇಮೇಲ್ : rtorcr-ka[at]nic[dot]in

ಭೇಟಿ: https://transport.karnataka.gov.in/index.php

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ನಗರ : ರಾಯಚೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584101
ದೂರವಾಣಿ : 08532-223094 | ಮೊಬೈಲ್ : 9449864036