ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಯಚೂರು ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ರಾಯಚೂರು ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : raichurvbloodbank[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 7259307250
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584101