ಮುಚ್ಚಿ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ತುರ್ವಿಹಾಳ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು