ಮುಚ್ಚಿ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಶಾಪೂರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.


ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://raichur.kvs.ac.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಶಾಲೆಗಳು
PIN Code: 584101