ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು

ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಲಿಬ್ ನಗರ, ಆಂಡ್ರೂನ್ ಕ್ವಿಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 584101


ದೂರವಾಣಿ : 08532-225743
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್
PIN Code: 584100