ಮುಚ್ಚಿ

ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು

ಐ.ಎಂ.ಎ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಐ.ಎಂ.ಎ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : imabloodbankraichur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 7483922469
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584101

ನವೋದಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ನವೋದಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : rcr[dot]navodayamch[dot]bb[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9880765836
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584101

ರಾಯಚೂರು ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ರಾಯಚೂರು ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : raichurvbloodbank[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 7259307250
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584101

ರಿಮ್ಸ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ರಿಮ್ಸ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : bbrimsraichur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9482126501
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸರ್ಕಾರಿ
PIN Code: 584101

ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು

ಇಮೇಲ್ : srishaktibb99[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9886756168
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584128

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗುರು

ಇಮೇಲ್ : svcbloodbanklingasugur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9740825658
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584112

ಹಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಹಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಹಟ್ಟಿ , ತಾ.ಲಿಂಗಸುಗುರು

ಇಮೇಲ್ : rcr[dot]huttihospital[dot]bb[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9845583664
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸರ್ಕಾರಿ
PIN Code: 584115