ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಹಟ್ಟಿ

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಹಟ್ಟಿ, ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಟ್ಟಿ -584115

ಇಮೇಲ್ : conachutti[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08537-275709
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584115

ನಗರಸಭೆ, ರಾಯಚೂರು

ಪೌರ ಆಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_raichura[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-226768
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.raichurcity.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584101

ನಗರಸಭೆ, ಸಿಂಧನೂರು

ಪೌರ ಆಯುಕ್ತರು ಕಚೇರಿ, ಅಶೋಕ ಭವನ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿಂಧನೂರು-584128, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_sindhanur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08535-222233
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sindhanurcity.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584128

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಕವಿತಾಳ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಅನ್ವರಿ ರೋಡ್, ಕವಿತಾಳ - 584120, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaffulbkavital[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08538-252256
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kavitalatown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584120

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ತುರ್ವಿಹಾಳ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಹತ್ತಿ ಗುಡ್ಡ ರೋಡ್, ತುರ್ವಿಹಾಳ - 584132, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_turvihal[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08535-244245
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.turvihaltown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584132

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಬಳಗಾನೂರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಪೋತ್ನಾಳ ರೋಡ, ಬಳಗಾನೂರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 584138

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_balganoor[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08535-258640
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.balaganurtown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584138

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಸಿರವಾರ

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ,, ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸಿರವಾರ - 584129, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_sirawar[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08538-298924
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.sirawartown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584129

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಹಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ , ಹಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ - 584115

ಇಮೇಲ್ : cotphutti[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08537-298959
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.huttitown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584115

ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ದೇವದುರ್ಗ

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ ಎದರುಗಡೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ದೇವದುರ್ಗ -584111, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ .

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_devadurga[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08531-260087
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.devadurgatown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584111

ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ಮಸ್ಕಿ

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ವಾರ್ಡ ನಂ 06, ಪೋಸ್ಟ ಆಪೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಮಸ್ಕಿ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-584124

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_maski[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08535-270668
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.maskitown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584124

ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ಮಾನವಿ

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ವಾರದ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ -584123, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_manvi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08538-220200
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.manvitown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584123

ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ಮುದಗಲ್

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಮುದಗಲ್ - 584125, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_mudgaltp[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08535-280571
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.mudgaltown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584125