ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ರವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ. (27-ಜುಲೈ-2021)