ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರು ದಿ:05-03-2024 ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿ.

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರು ದಿ:05-03-2024 ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರು ದಿ:05-03-2024 ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿ. 07/03/2024 ನೋಟ (954 KB)