ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

  • ಅವಧಿ: 07/09/2019 - 04/06/2021
  • Allotment Year: 2019
  • Source of Recruitment: Direct
  • ಸೇವೆ: IAS
  • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 8532229011
  • ಇಮೇಲ್: deo[dot]raichur[at]gmail[dot]com

ವಿವರಣೆ

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು