ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸಿಫ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ceo_zp_rch[at]nic[dot]in 9480874000 08532-228448 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಹೈದ್ರಬಾದ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು - 584101