ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : manvigovtiti[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9448729595
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : --