ಮುಚ್ಚಿ

ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ಮಾನವಿ ವಲಯ

ಇಮೇಲ್ : rfo[dot]tmanvi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ಮಾನವಿ ವಲಯ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9686976417
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : --