ಮುಚ್ಚಿ

ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : ads[dot]manvi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9880664510
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08538-200682