ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : adahvmanvi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9448855227
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08531-260112