ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಇಮೇಲ್ : tominorityraichur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9008507977
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-226555