ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ

ಇಮೇಲ್ : ttwomanvi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 8867412236
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08538-220104