ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : dsodes[dot]raichur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9686904925
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-231728