ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಇಮೇಲ್ : ddwcdrcr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9845981413
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-226292