ಮುಚ್ಚಿ

ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : managermnv[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 7760992367
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08538-220577