ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್)

ಇಮೇಲ್ : ddpolyclinic36[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್)
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9480258584
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : --