ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು mgnregaraichur@gmail.com 9480874100 -- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ. ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಎದುರು, ರಾಯಚೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಾನವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು eotp_manvi@rediffmail.com 9480874115 08538-220502 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿರವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು eotpsirwar@gmail.com 9164990186 -- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಸಿರವಾರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು eotpdeodurga@rediffmail.com 7760056321 08531-260097 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು - 584111
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕು eo_tpsindhanur@rediffmail.com 9480874120 08535-230148 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ತಾಲೂಕ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಎಮ್.ಜಿ.ವೃತ್ತ, ಸಿಂಧನೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕು tplingasugur@gmail.com 9480874110 08537-258074 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಲಿಂಗಸುಗೂರ, ಜಿಲ್ಲಾ: ರಾಯಚೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಸ್ಕಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕು gpmaski@gmail.com 8073885438 -- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಮಸ್ಕಿ