ಮುಚ್ಚಿ

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು mariyappakblg@gmail.com 9448763616 -- ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಧನೂರು, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ : 584128
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 9916001812 -- ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಭಾರಧಿಕಾರಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿವಾಸದ ಕಟ್ಟಡ ,ಮಸ್ಕಿ ತಾ|| ಮಸ್ಕಿ ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584124
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು seodvg1@gmail.com 9964796848 08537-257102 ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೇವದುರ್ಗ, ಆಡಳಿತ ಭವನ (ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 16,ದೇವದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ || ರಾಯಚೂರು, ಪಿನ್ ಕೋಡ : 584111
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು seolgs1@gmail.com 9972106364 -- ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ,ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾ||ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584122
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿರ್ವಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿರ್ವಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು 9900678194 -- --
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ads.manvi@gmail.com 9880664510 08538-200682 ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ , ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಳೆಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಮಾನವಿ ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 584123
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು dds_raichur@yahoo.in 9449762079 08532-220322 ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು dds_raichur@yahoo.in 9880664510 08532-220322 ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101