ಮುಚ್ಚಿ

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು varthabhavanraichur@gmail.com 9480841242 -- ನಂ: 1-10-48 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584101