ಮುಚ್ಚಿ

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಕೈ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಕೈ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ddkvi-raichur@karnatakaindustry.gov.in 9901176797 08532-235007 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಗ್ರಾಕೈ) ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು 584102.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ieoind.sindhanur@gmail.com 9880621434 -- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ieoind.manvi@gmail.com 9880621434 -- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ieoind.lingasugur@gmail.com 9620112491 -- ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೇಟ್ ಎದರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಹಾತು ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ieoind.raichur@gmail.com 9035547140 -- ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಖಾಗ್ರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ieoind.deodurga@gmail.com 9035547140 -- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು jd-raichur@karnatakaindustry.gov.in 9945434324 08532-235646 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರು 584102.