ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಅರಕೇರಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ fsoarakera.ksfes@ka.gov.in 9480823903 08531-269101 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಸಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೆಜ್ ಅವರಣ, ಅರಕೇರಾ - 584111
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ದೇವದುಗ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ fsodeodurga.ksfes@ka.gov.in 9480823902 08531-260101 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ, ದೇವದುಗ್ - 584111
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ fsolingasugur.ksfes@ka.gov.in 9480823900 08537-257655 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು - 584128
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಸಿಂಧನೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ fsosindhanur.ksfes@ka.gov.in 9480823899 08535-220777 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಕುಷ್ಠಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಂಧನೂರು - 584127
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಮಾನವಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ fsomanvi.ksfes@ka.gov.in 9480823901 08538-220362 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ, ಮಾನವಿ - 584123
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ರಾಯಚೂರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ fsoraichur.ksfes@ka.gov.in 9480823898 08532-235101 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು -584102
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ dforaichur.ksfes@ka.gov.in 9480823688 08532-235999 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಪಿಂಕೋಡ್ -584102