ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು tholingasugur@gmail.com 9480840800 -- ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲೇ ಬಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು deodurgatho@gmail.com 9480840841 -- ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋರ್ಟ ಕಛೆರಿ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು sindhanurtho@gmail.com 9480840866 -- ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು manvitho@gmail.com 9480840846 -- ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ರೋಡ್, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು thoraichur1@gmail.com 9480840772 -- ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ.ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಏಕ್ ಮಿನಾರ್, ರಾಯಚೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು dhoraichur@gmail.com 9449843062 08532-226020 ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಏಕ್ ಮಿನಾರ್, ರಾಯಚೂರು