ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ eodeercr@gmail.com 9945602881 08532-231684 ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ, ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ರೋಡ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ರಾಯಚೂರು.