ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಢೇಸುಗೂರು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಢೇಸುಗೂರು dhadesugurdatc@yahoo.in 8277929741 08535-284028 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ದಢೇಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು adadeodurga14@gmail.com 8277932338 08531-260072 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು adaagrilngsr@gmail.com 8277932304 08537-257290 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು adagrisnd@gmail.com 8277932319 08535-220069 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ada_manvi@rediffmail.com 8277932367 08538-220393 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ada_raichur@rediffmail.com 9449144832 08532-231289 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು
ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಲಿಂಗಸುಗೂರು dda2lngsr@gmail.com 8277932302 08537-257787 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ರಾಯಚೂರು ddaraichur@gmail.com 8277932301 08532-230193 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು jdaraichur@rediffmail.com 8277932300 08532-226013 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು