ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
1 ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ   ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ನೇರ) ಆದೇಶಗಳು – 2019
ಕ್ರ.ಸಂ ಆದೇಶಗಳು
1 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ನೇರ) ಆದೇಶಗಳು – 2019