ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
1 ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ   ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
2 ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ 2 ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ 2 ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ನೇರ) ಆದೇಶಗಳು – 2019
ಕ್ರ.ಸಂ ಆದೇಶಗಳು
1 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ನೇರ) ಆದೇಶಗಳು – 2019