ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ
1 04-07-2023 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕ.ಕ.ಪ್ರ.ಅ.ಮಂ) – ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ-2023
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ
1 26-06-2023 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
1 28-02-2022 ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ   ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
2 23-01-2023 ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯ 2 ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೈ.ಕ ಸ್ಥಳೀಯೇತರ 2 ನೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ನೇರ) ಆದೇಶಗಳು – 2019
ಕ್ರ.ಸಂ ಆದೇಶಗಳು
1 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ನೇರ) ಆದೇಶಗಳು – 2019