ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2024ರ ಅಂತಿಮ ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53- ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54-ರಾಯಚೂರು ನಗರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55-ಮಾನವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56-ದೇವದುರ್ಗ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58-ಸಿಂಧನೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59-ಮಸ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ