ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

  • ನಾಗರಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ – 155300
  • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1091
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1098
  • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ – 1077
  • ಅಪರಾಧ ನಿಲುಗಡೆ – 1090
  • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ – 102, 108
  • ಪೊಲೀಸ್ – 100
  • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರ – 101
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1098