ಮುಚ್ಚಿ

ಸಂಸ್ಥೆ ನಕಾಶೆ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ:

 

Raichur DC Office Organization Chart