ಮುಚ್ಚಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿಗಳು

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ. ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಎದುರು, ರಾಯಚೂರು--9480874100mgnregaraichur[at]gmail[dot]com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ08538-2205029480874115eotp_manvi[at]rediffmail[dot]com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಸಿರವಾರ--9164990186eotpsirwar[at]gmail[dot]com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು - 58411108531-2600977760056321eotpdeodurga[at]rediffmail[dot]com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ತಾಲೂಕ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಎಮ್.ಜಿ.ವೃತ್ತ, ಸಿಂಧನೂರು08535-2301489480874120eo_tpsindhanur[at]rediffmail[dot]com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಲಿಂಗಸುಗೂರ, ಜಿಲ್ಲಾ: ರಾಯಚೂರು08537-2580749480874110tplingasugur[at]gmail[dot]com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಮಸ್ಕಿ--8073885438gpmaski[at]gmail[dot]com

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು-58410108532-2329389113656989ddrr[dot]pue[at]gmail[dot]com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಗೋಶಾಲಾ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು.08532-2257788197288521eerch2019[at]gmail[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಕಛೇರಿ, ಏಕ್ ಮೀನಾರ್ ಮುಂದುಗಡೆ, ರಾಯಚೂರು.08532-2268289448416155dao[dot]raichur09[at]gmail[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುನಗರಗುಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.--9449410071ttwodod[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೈಪಾಸ್, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.--7892886923ttwolgs6001[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುನಂ. 1-6-1962, ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.08535-2200537349308399ttwosnd[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.08538-2201048867412236ttwomanvi[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಹಾಸನ್ ಬೇಕರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಕಲ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.08532-2285309741500758ttworcr[at]gmail[dot]com
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು.08532-2310059741500758dtworcr[at]gmail[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲೇ ಬಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.--9480840800tholingasugur[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋರ್ಟ ಕಛೆರಿ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480840841deodurgatho[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480840866sindhanurtho[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ರೋಡ್, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480840846manvitho[at]gmail[dot]com
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ.ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಏಕ್ ಮಿನಾರ್, ರಾಯಚೂರು.--9480840772thoraichur1[at]gmail[dot]com
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಏಕ್ ಮಿನಾರ್, ರಾಯಚೂರು08532-2260209449843062dhoraichur[at]gmail[dot]com

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480695332beo2011[dot]snd[at]gmail[dot]com
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು.--9480695331beorcr2012[at]gmail[dot]com
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480695330manvibeo[at]gmail[dot]com
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480695329beolgs257246[at]gmail[dot]com
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480695328beodvg1[at]gmail[dot]com
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು, ರಾಯಚೂರು.08532-226162--egovraichur[at]gmail[dot]com

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಪಾಚಾರ್ಯರುಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ,ದೇವದುರ್ಗ - 584111--9113065599gptdevadurga[dot]184[at]gmail[dot]com
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಟ, ಕರಡ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ85480389658762564872gttc[dot]lingasugur[at]gmail[dot]com
ಪಾಚಾರ್ಯರುಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು.--9880635540Principalgptr[at]gmail[dot]com
ಪಾಚಾರ್ಯರುಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2578729741681957gpt146[at]gmail[dot]com

ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9448706333manvifood[at]gmail[dot]com
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--8951981369sindfood[at]gmail[dot]com
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9481441628ddrgfood[at]gmail[dot]com
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9481441628lngrfood[at]gmail[dot]com
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು--9731303274raichurfood[at]gmail[dot]com
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು08532-2316789916326521ddfcs[dot]rchr-ka[at]nic[dot]in

ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಘಟಕ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2022997760992361dmmaski[at]gmail[dot]com
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08531-2601077760992368dmddg[at]yahoo[dot]com
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08535-2200707760992366sndnekrtc[at]gmail[dot]com
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಘಟಕ, ಕಸಬ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08533-2575337760992365dmlgsr65[at]gmail[dot]com
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಘಟಕ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08538-2205777760992367managermnv[at]gmail[dot]com
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-3ಘಟಕ-3, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2231857619351087dmrch3[at]gmail[dot]com
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-2ಘಟಕ-2, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2231857760992364dm[dot]rch2[at]rediffmail[dot]com
ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು08532-2230627760992350dcrch[at]rediffmail[dot]com

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ)

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9880120659rfolingasugur[at]gamil[dot]com
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ಮಾನವಿ ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9686976417rfo[dot]tmanvi[at]gmail[dot]com
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ದೇವದುರ್ಗ ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9686976417rfotdevadurga[at]gmail[dot]com
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ರಾಯಚೂರು ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ರಾಯಚೂರು--9686976417
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು08532-2300299483805459dcf[dot]trcr[at]gmail[dot]com

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ)

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ಸಿಂಧನೂರು ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ವಲಯ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಎದುರು, ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--7259779901rfosfsindhanur[at]gmail[dot]com
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಕಛೇರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಲಯ, ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9986543561rfosf[dot]lgs[at]gmail[dot]com
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ದೇವದುರ್ಗ ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಕಛೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ವಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9449206568rfosfdevadurga[at]gmail[dot]com
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ಮಾನವಿ ವಲಯವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ). ಮಾನವಿ ವಲಯ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--6383933051rfosfmanvi7554[at]gmail[dot]com
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ)ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು.08532-2233588762221897dcfsfrcr[at]gmail[dot]com

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ರಂಗಮಂದಿರ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 58410108532-2325729448344951dkc[dot]raichur[at]gmail[dot]com

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುನಂ: 12-11-49, 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಅಮೀರ್ ಟ್ರೇಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರಬ್ಬ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು08532-2508259901256537dmrcrkmdc[at]gmail[dot]com

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್,), ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----aeesindhanur[at]kridl[dot]net
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್,), ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----aeelingasagur[at]kridl[dot]net
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್,), ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----aeedevadurga[at]kridl[dot]net
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್), ರಾಯಚೂರು----aeeraichur[at]kridl[dot]net
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಕತೀಯ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು08532-2952457892985897eeraichur[at]kridl[dot]net

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಚೇಂಬರ್ಸ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 58410108532-2279899900172802raichur[at]kspcb[dot]gov[dot]in

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಸಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೆಜ್ ಅವರಣ, ಅರಕೇರಾ - 58411108531-2691019480823903fsoarakera[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ, ದೇವದುಗ್ - 58411108531-2601019480823902fsodeodurga[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು - 58412808537-2576559480823900fsolingasugur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಕುಷ್ಠಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಂಧನೂರು - 58412708535-2207779480823899fsosindhanur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ, ಮಾನವಿ - 58412308538-2203629480823901fsomanvi[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು -58410208532-2351019480823898fsoraichur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಪಿಂಕೋಡ್ -58410208532-2359999480823688dforaichur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಉದಯ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು-58410108532-2330118095907000adfraichur[at]gmail[dot]com

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, 2 ನೇ ಗೇಟ್, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9448673860lisindhanur[at]gmail[dot]com
ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಲೇ ಅವುಟ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2263687353904117li2raichur[at]gmail[dot]com
ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಲೇ ಅವುಟ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2233679353229596loraichur[at]gmail[dot]com

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಢೇಸುಗೂರುಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ದಢೇಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08535-2840288277929741dhadesugurdatc[at]yahoo[dot]in
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08531-2600728277932338adadeodurga14[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2572908277932304adaagrilngsr[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08535-2200698277932319adagrisnd[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08538-2203938277932367ada_manvi[at]rediffmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು08532-2312899449144832ada_raichur[at]rediffmail[dot]com
ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಲಿಂಗಸುಗೂರುಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2577878277932302dda2lngsr[at]gmail[dot]com
ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ರಾಯಚೂರುಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು08532-2301938277932301ddaraichur[at]gmail[dot]com
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು08532-2260138277932300jdaraichur[at]rediffmail[dot]com

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳುಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣಕೇಂದ್ರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.--9448301615
ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳುಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2570359480696334elaeeclingasugur[at]uasraichur[dot]edu[dot]in
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕೃವಿವಿ, ಮುಖ್ಯಆವರಣ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು--9480696314pckvkraichur[at]uasraichur[dot]edu[dot]in
ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಕೃವಿವಿ, ಮುಖ್ಯ ಆವರಣ, ಲಿಂಗಸುಗೂರುರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.08532-220193--adr[at]uasraichur[dot]edu[dot]in
ಕುಲಸಚಿವರುಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584104. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.08532-2203609480696302registrar[at]uasraichur[dot]edu[dot]in

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಕೈ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಗ್ರಾಕೈ) ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು 584102.08532-2350079901176797ddkvi-raichur[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9880621434ieoind[dot]sindhanur[at]gmail[dot]com
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9880621434ieoind[dot]manvi[at]gmail[dot]com
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೇಟ್ ಎದರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಹಾತು ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9620112491ieoind[dot]lingasugur[at]gmail[dot]com
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಖಾಗ್ರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು.--9035547140ieoind[dot]raichur[at]gmail[dot]com
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.--9035547140ieoind[dot]deodurga[at]gmail[dot]com
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರು 584102.08532-2356469945434324jd-raichur[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಜಿ.ಪಂ., ರಾಯಚೂರು.08532-2334299448100531bvradrch[at]gmail[dot]com

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಆವರಣ, ಮಾಣಿಕ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು - 58410308532-2401829448729595dsdo[dot]rcr[at]gmail[dot]com

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಹರಣ, ಸಾಥ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು 58410108532-2283309449905208dto[dot]raichur[at]karnataka[dot]gov[dot]in

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಿ.ಅಂ.ಕ)ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಜಿ.ಅಂ.ಕ) ಕಚೇರಿ. ಆಜಾದ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು08532-2285669902193325ddworaichur[at]gmail[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಅಸ್ಸಫಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1-5-165-ಸಿ -2, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2285529731554663gwdraichursg[at]gmail[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ,, ನಗರಗುಂಡ ರಸ್ತೆ , ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9008507977tominoritydevadurga[at]gmail[dot]com
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಸಭಾಂಗಣ ಶಾಸಕರ ಭವನ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--7411771075ticmanvi[at]gmail[dot]com
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪಖಜಾನೆ ಪಕ್ಕ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9740871306minorityeolingsur[at]gmail[dot]com
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9740871306minorityimcsindhanur[at]gmail[dot]com
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸ್ಮೀಯಾ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಲಭವನ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು08532-2265559008507977tominorityraichur[at]gmail[dot]com
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸ್ಮೀಯಾ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಲಭವನ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು08532-2265559480163623dominorityraichur[at]gmail[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ, ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ರೋಡ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ರಾಯಚೂರು.08532-2316849945602881eodeercr[at]gmail[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಮುಖ್ಯ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು08532-2342238867111850cclrcr[at]yahoo[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು.08532-2342238217895855cclrcr[at]yahoo[dot]com
ಸಹ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕುಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಿರವಾರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.----
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ----
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು.08532-2310948217895855chieflibrarianraichur[at]yahoo[dot]com

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು08532-2317289686904925dsodes[dot]raichur[at]gmail[dot]com

ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುನಂ: 1-8-130/189, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ, ಉಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ಟೇಶನ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.08532-2504409972138630dmdbcdc[dot]raichur[at]gmail[dot]com

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ರೂಮ್ ನಂ:24 ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ದೇವದುರ್ಗ08531-2601919980128150sr[dot]devadurga[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು08537-2585628660251421sr[dot]lingasugur[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಅವರಣ ಸಿಂಧನೂರು08535-2237449886307283sr[dot]sindhanur[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಸೆಲ್ಫೀನಗರ, ಚೀಕಲ ಪರ್ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾನ್ವಿ08538-2207759448886674sr[dot]manvi[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೊಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಡಾ|| ಅಮರ ಖೇಡ್ ಕಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.08532-2508559449664777sr[dot]raichur[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಅಮರಖೇಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.08532-2270439449780786dr[dot]raichhur[at]karnataka[dot]gov[dot]in

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08531-2601129448855227adahvmanvi[at]gmail[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08531-2601127411026744rchdevahvs[at]gmail[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2572929448658683drhrachappa[at]gmail[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಸುಕಲಾಪೇಟೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08335-2207507975964561ad[dot]advssindhanurvh[at]gmail[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್, ರಾಯಚೂರು08532-2350719972791375adrcr9972[at]gmail[dot]com
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್)ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್) ಕಚೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಾಯಚೂರು--9480258584ddpolyclinic36[at]gmail[dot]com
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಆಡಳಿತ) ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2353509945914326dd[dot]ahvsraichur[at]gmail[dot]com

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ದೇವದುರ್ಗಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08531-2605419902059784cdpowcddvd[at]gmail[dot]com
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ತುರ್ವಿಹಾಳಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ತುರ್ವಿಹಾಳ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08535-2232029591319099cdpoturuvihal[at]gmail[dot]com
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಲಿಂಗಸುಗೂರುಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2572579844002910cdpolgs[dot]rcr[at]gmail[dot]com
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಸಿಂಧನೂರುಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08535-2210437892248874cdpsnd[at]gmail[dot]com
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಸಿರವಾರಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಿರವಾರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--8970048548cdposirwar4[at]gmail[dot]com
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಮಾನವಿಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08538-2204388496054740nskhazicdpomanvi[at]gmail[dot]com
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರುಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08532-236493973933349cdpowcdgls[at]gmail[dot]com
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ರಾಯಚೂರುಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2356309008991118cdpowcdrch[at]gmail[dot]com
ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವದಾಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2262929880654079ddwcdrcr[at]gmail[dot]com
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2262929113522901ddwcdrcr[at]gmail[dot]com
ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2262929845981413ddwcdrcr[at]gmail[dot]com
ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2262929845981413ddwcdrcr[at]gmail[dot]com

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ , ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸಿಂಧನೂರು-584128, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9901244116adfg2sindhanur[at]gmail[dot]com
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಛಾವಣಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--8861716886adflng[at]gmail[dot]com
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101--8861716886raichuradf[at]gmail[dot]com
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-58410108532-2318719886775415sadfraichur[at]gmail[dot]com

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಶಕರುಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ರಾಯಚೂರು.08532-2973649449967561dyssorcr[at]gamil[dot]com

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಧನೂರು, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ : 584128--9448763616mariyappakblg[at]gmail[dot]com
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕುರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಭಾರಧಿಕಾರಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿವಾಸದ ಕಟ್ಟಡ ,ಮಸ್ಕಿ ತಾ|| ಮಸ್ಕಿ ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584124--9916001812
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೇವದುರ್ಗ, ಆಡಳಿತ ಭವನ (ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 16,ದೇವದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ || ರಾಯಚೂರು, ಪಿನ್ ಕೋಡ : 58411108537-2571029964796848seodvg1[at]gmail[dot]com
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ,ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾ||ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584122--9972106364seolgs1[at]gmail[dot]com
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿರ್ವಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು----9900678194
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ , ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಳೆಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಮಾನವಿ ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 58412308538-2006829880664510ads[dot]manvi[at]gmail[dot]com
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - 58410108532-2203229449762079dds_raichur[at]yahoo[dot]in
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - 58410108532-2203229880664510dds_raichur[at]yahoo[dot]in

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುನಂ: 1-10-48 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584101--9480841242varthabhavanraichur[at]gmail[dot]com

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಷ್ಡಗಿಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕುಷ್ಡಗಿ--7760193334aeemikus[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಯಚೂರುಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ, ರಾಯಚೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9108227379aeemircr[at]gmail[dot]com
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರುಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ, ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಾಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ08539-2200549448577577eemidnkst[at]rediffmail[dot]com

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ರೂಮ್ ನಂ 21 ಮತ್ತು 22 ದೇವದುರ್ಗ, ತಾ.ದೇವದುರ್ಗ ಜಿ.ರಾಯಚೂರು94808431819738036108tswodod[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮದಲನೆ ಮಹಡಿ, ಹಾಳೆಯ ತಹಾಶೀಲದರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2575257899646624tswolgs6001[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2, ಸಿಂಧನೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08535-2955279480843185tswosnd[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು ರೋಡ್, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08538-2208849902758863tswomanvi[at]gmail[dot]com
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು -58410108532-2503229741500758tsworchr[at]gmail[dot]com
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಿಯ ಹೊಟೇಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಆಜಾದ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು 58410108532-2310918296169298dsworchr315[at]gmail[dot]com

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಸೂಗುರ ರಸ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿ - 584124, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9880871823maskigovtiti[at]gmail[dot]com
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ - 584111, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.08531-2602119740671796giti[dot]dvg[at]gmail[dot]com
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ08537-2578278197738611manvigovtiti[at]gmail[dot]com
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಮತ್ತೂರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಪೇಟೆ, ಮುದಗಲ್-584125, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9480060640gitimdl[at]gmail[dot]com
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ-584 123, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ--9448729595manvigovtiti[at]gmail[dot]com
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-1 / ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುಮಾಣಿಕ ನಗರ, ಅಮರಖೇಡ ಲೇಔಟ ,ರಾಯಚೂರು - 58410208532-240182--giti_rcr[at]rediffmail[dot]com

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು08532-2230949449864036rtorcr-ka[at]nic[dot]in

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BCW)ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ, ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು-58410108532-2317109900977876dobcmraichur[at]gmail[dot]com