ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ :

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಾನರಹಿತ
ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ
1 ದೇವದುರ್ಗ 177 139 31 348 3 1 57 16
2 ಲಿಂಗಸುಗೂರು 156 159 44 359 12 10 86 30
3 ಮಾನವಿ 138 135 43 319 6 1 118 29
4 ರಾಯಚೂರು 102 158 45 305 13 13 140 56
5 ಸಿಂಧನೂರು 112 183 42 337 19 11 114 38
  ಒಟ್ಟು 686 777 205 1669 53 36 515 169