ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಯೋಜನೆಗಳು / ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು

  • ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ , ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ಹಣೆ) ಬೆಂಗಳೂರು – https://ksdma.karnataka.gov.in
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನವದೆಹಲಿ – https://ndma.gov.in