ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2023

 

ನಮೂನೆ-9 ಮುಂಗಡ ಅರ್ಜಿಗಳು

53- ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

54- ರಾಯಚೂರು ನಗರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

55- ಮಾನ್ವಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

56- ದೇವದುರ್ಗ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

57- ಲಿಂಗಸೂಗೂರು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

58- ಸಿಂಧನೂರು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

59- ಮಸ್ಕಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್