ಮುಚ್ಚಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ , ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 07-ಆಗಸ್ಟ್-2021 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು

ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ರವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ. (27-ಜುಲೈ-2021)