ಮುಚ್ಚಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ , ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 07-ಆಗಸ್ಟ್-2021 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು

ಶ್ರೀ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ರವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ. (27-ಜುಲೈ-2021)