ಮುಚ್ಚಿ

ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ  : https://raichurpolice.karnataka.gov.in/

 

ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕ
ಕ್ರ. ಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ರಾಯಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-232570
2 ರಾಯಚೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-226124
3 ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-235308
4 ಇಡಪನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08537-275033
5 ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-246133
6 ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-280111
7 ಯೆರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-282033
8 ಮಾರ್ಕಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-235600
9 ನೇತಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-255170
10 ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-226148
11 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08532-228545
12 ರಾಯಚೂರು ಸಿ ಇ ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08537-280536
ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ
ಕ್ರ. ಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08531-260333
2 ದೇವದುರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08531-260344
3 ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08531-265233
4 ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08531-260333
ಲಿಂಗಸುಗುರು ತಾಲೂಕ
ಕ್ರ. ಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08537-257227
2 ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08537-275033
3 ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08537-280536
ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕ
ಕ್ರ. ಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08538-220333
ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕ
ಕ್ರ. ಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08535-258631
2 ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08537-270244
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕ
ಕ್ರ. ಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಸಿಂಧನೂರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08535-220333
2 ಸಿಂಧನೂರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08535-223733
3 ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08535-244233
4 ಸಿಂಧನೂರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  
ಸಿರವಾರ ತಾಲೂಕ
ಕ್ರ. ಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08538-270020
2 ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08538-252028