ಮುಚ್ಚಿ

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ. ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣೀ ಶುಲ್ಕ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹ.

ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ  ನೋಂದಣಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹಗಳ ನೋಂದಣಿ.

ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು / ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು

         http://karunadu.karnataka.gov.in/karigr/kannada/Pages/home.aspx

         https://kaverionline.karnataka.gov.in/

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಇಲಾಖೆ ನಮೂನೆಗಳು / ದಾಖಲೆಗಳು (ಪಿಡಿಎಫ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ)

      ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

  1. http://karunadu.karnataka.gov.in/karigr/kannada/Pages/home.aspx
  2. https://kaverionline.karnataka.gov.in/   (Select the Option –> Online services–>Forms)