ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಭಾವಚಿತ್ರ
ಪದನಾಮ
ಹುದ್ದೆ
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ವಿಳಾಸ
ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
  ಶ್ರೀ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು dcrevrcr[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು-584101 08532-229011 08532-229012
  ಶ್ರೀ ದುರಗೇಶ್.ಕೆ.ಆರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು dcrevrcr[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು – 584101 08532-226384 08532-229012