ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಭಾವಚಿತ್ರ
ಪದನಾಮ
ಹುದ್ದೆ
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ವಿಳಾಸ
ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
DC ಶ‍್ರೀ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು dcrevrcr[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು-584101 08532-229011 08532-229012
ADC ಶ್ರೀ ದುರಗೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು dcrevrcr[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು – 584101 08532-226384 08532-229012