ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಪದನಾಮ
ಹುದ್ದೆ
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ವಿಳಾಸ
ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ ಎಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು dcrevrcr[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು-584101 08532-229011 08532-229012
ಡಾ. ದುರಗೇಶ್‌ ಕೆ ಆರ್‌, ಕ.ಆ.ಸೇ (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು dcrevrcr[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು – 584101 08532-226384 08532-229012