ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲೇಬಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ 8,35,843
ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 179
ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12
ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 884