ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
1 ರಾಯಚೂರು 08532 584101
2 ದೇವದುರ್ಗ 08531 584111
3 ಲಿಂಗಸುಗೂರು 08533 584122
4 ಮಾನವಿ 08534 584123
5 ಸಿಂಧನೂರು 08535 584128